Biblioteka(AndroMDA+JSF+Spring+JPA) -część V- mapowanie relacji

No i się doczekałem :) konfiguracja skończona. Wreszcie mam środowisko na którym mogę naprawdę się pobawić. Tak jak już pisałem zacznę od modelu dziedziny. Zanim jednak zamodeluję sobie kawałek aplikacji postanowiłem przyjrzeć się jak wygląda kod encji wygenerowany przez framework.Oto krótki przegląd mojego eksperymentu.

Relacje @One-To-One


Asocjacja dwukierunkowa
Na początek spróbuję sprawdzić relację One-To-One zamodelowaną za pomocą relacji asocjacji dwukierunkowej.


Kod po stronie klasy Przedsiebiorca.java
@OneToOne(mappedBy = "przedsiebiorca")
public Adres getAdresDzialalnosciGospodarczej()
{
return this.adresDzialalnosciGospodarczej;
}

Kod po stronie klasy Adres.java
@OneToOne(mappedBy = "adresDzialalnosciGospodarczej")
public Przedsiebiorca getPrzedsiebiorca()
{
return this.przedsiebiorca;
}

No i niestety... od razu problem, bo kod nie jest poprawny. Po obydwu stronach relacji wygenerowana została adnotacja z atrybutem "mappedBy" - framework nie poradził sobie z określeniem właściciela relacji. A więc tak się nie da. Skoro więc nie tak.. to pozostaje pytanie "jak"?
Wskazówkę niesie dokumentacja:

 "To model the owning side of a One-To-One or Many-To-Many bidirectional relationship, you indicate that end (the owning end) of the relationship as an aggregate or composite end. "

A więc wygląda na to, że dwukierunkowa  relacja pomiędzy encjami musi być modelowana przy pomocy agregacji lub kompozycji...Szkoda, bo przecież nie każdy związek pomiędzy obiektami to od razu agregacja lub kompozycja...

Agregacja dwukierunkowa
No to skoro wiem, co mówi teoria, pora spróbować praktyki, jeśli ma być agregacja, to niech będzie agregacja:

Kod po stronie klasy Przedsiebiorca.java
@OneToOne(optional = false, fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "ADRES_DZIALALNOSCI_GOSPODAR_FK")
public Adres getAdresDzialalnosciGospodarczej()
{
return this.adresDzialalnosciGospodarczej;
}

Kod po stronie klasy Adres.java
@OneToOne(mappedBy = "adresDzialalnosciGospodarczej")
public Przedsiebiorca getPrzedsiebiorca()
{
return this.przedsiebiorca;
}

A więc tereaz generata jest w porządku. Właściciel relacji został prawidłowo wyodrębniony. Po jego stronie wygenerowany został klucz obcy - więc wygląda że wszystko jest ok.


Asocjacja jednokierunkowa
Relację skierowaną wypróbuję sobie na podstawie asocjacji.Kod po stronie klasy Przedsiebiorca.java
@OneToOne(optional = false)
@JoinColumn(name = "ADRES_DZIALALNOSCI_GOSPODAR_FK")
public Adres getAdresDzialalnosciGospodarczej()
{
return this.adresDzialalnosciGospodarczej;
}

Kod po stronie klasy Adres.java
BRAK

A więc w przypadku relacji skierowanych, kod wygenerowany na podstawie asocjacji jest już całkowicie poprawny.

Relacje @One-To-ManyAsocjacja dwukierunkowaKod po stronie klasy Przedsiebiorca.java
@OneToMany(mappedBy = "przedsiebiorca")
public Set getAdresy()
{
return this.adresy;
}

Kod po stronie klasy Adres.java
@ManyToOne(optional = false)
@JoinColumn(name = "PRZEDSIEBIORCA_FK")
public Przedsiebiorca getPrzedsiebiorca()
{
return this.przedsiebiorca;
}

Powyższy kod jest poprawny, więc wygląda na to, że relacja @OneToMany może być modelowana przy pomocy relacji asocjacji dwukierunkowej.

Ale zaraz... coś tu jest nie tak... właścicielem relacji w UMLu jest klasa Przedsiebiorca.java, a klucz główny został wygenerowany po stronie Adres.java, dlaczego? A więc krótka wycieczka do specyfikacji "ejb-3_0-fr-spec-persistence" i wszystko jasne...
"The many side of one-to-many / many-to-one bidirectional relationships must be the owning
side, hence the mappedBy element cannot be specified on the ManyToOne annotation." 


Właściciel relacji po stronie JPA jest determinowany krotnością elementów, a nie kierunkiem relacji UML-owej. A więc wszystko jasne...

Agregacja dwukierunkowa
Kod po stronie klasy Przedsiebiorca.java
@OneToMany(mappedBy = "przedsiebiorca")
public Set getAdresy()
{
return this.adresy;
}

Kod po stronie klasy Adres.java
@ManyToOne(optional = false)
@JoinColumn(name = "PRZEDSIEBIORCA_FK")
public Przedsiebiorca getPrzedsiebiorca()
{
return this.przedsiebiorca;
}

Tutaj również wygenerowany kod jest poprawny.

Asocjacja jednokierunkowaKod po stronie klasy Przedsiebiorca.java
@OneToMany()
@JoinTable
(
name = "PRZEDSIEBIORCA2ADRESY",
joinColumns = {@JoinColumn(name = "PRZEDSIEBIORCA_ID_FK", referencedColumnName = "ID")},
inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "ADRESY_ID_FK", referencedColumnName = "ID")}
)
public Set getAdresy()
{
return this.adresy;
}

Kod po stronie klasy Adres.java
Brak

Relacje @Many-To-Many

Znany cytat z dokumentacji AndroMDA mówi, że relacja @ManyToMany powinna być modelowana agregacją dwukierunkową.
 "To model the owning side of a One-To-One or Many-To-Many bidirectional relationship, you indicate that end (the owning end) of the relationship as an aggregate or composite end. "Agregacja dwukierunkowa
Kod po stronie klasy Firma.java
@ManyToMany()
@JoinTable
(
name = "FIRMY2LOKALIZACJE",
joinColumns = {@JoinColumn(name = "FIRMY_ID_FK", referencedColumnName = "ID")},
inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "LOKALIZACJE_ID_FK", referencedColumnName = "ID")}
)
public Set getLokalizacje()
{
return this.lokalizacje;
}

Kod po stronie klasy Lokalizacja.java
@ManyToMany(mappedBy = "lokalizacje")
public Set getFirmy()
{
return this.firmy;
}

A więc z tą relacją plugin również nie miał problemów. :)

Podsumowanie

Ten krótki przegląd możliwości pluginu w zakresie generowania encji przekonał mnie, że jest on frameworkiem wartym uwagi. Wygenerowany kod źródłowy jest dobrej jakości, a zachowanie pluginu przewidywalne i co rzadko spotykane - dobrze opisane w dokumentacji.
Następnym razem skupię się już na praktycznym zastosowaniu AndroMDA. Opiszę model dziedziny mojej małej aplikacji i sprawdzę czy wygenerowany kod działa na środowisku docelowym (a więc Spring + Tomcat)....

Tymczasem spaaaaać... :)...

Biblioteka(AndroMDA+JSF+Spring+JPA) -część IV- konfiguracja frameworka

Ilość parametrów obsługiwanych przez AndroMDA jest imponująca. Framework jest elastyczny i daje się łatwo dopasowywać do specyfiki projektu. Konfiguracja odbywa się przez parametryzację dwóch plików xml. Nie zamierzam wypisywać wszystkich możliwych do wprowadzenia opcji (tym bardziej, że są one dostępne w oficjalnej dokumentacji). Chciałbym jednak pokrótce wymienić najważniejsze fragmenty konfiguracji i opisać ustawione przeze mnie parametry.

pom.xml (/mda/pom.xml)

Zawartość pliku pom.xml modułu mda opisywałem już jakiś czas temu, dlatego nie będę się na nim skupiał.  Ponieważ na początku mojej przygody z AndroMDA chciałbym ograniczyć się jedynie do wygenerowania persystentnego modelu dziedziny , potrzebny mibędzie tylko jeden cartridge, który posłuży do wygenerowania kodu encji (JPA).

Z tego powodu z sekcji zależności usunąłem prawie całą zawartość, a jedynym wpisem pozostał:

<dependency>
<groupId>org.andromda.cartridges</groupId>
<artifactId>andromda-ejb3-cartridge</artifactId>
<version>${andromda.version}</version>
<scope>runtime</scope>
</dependency>

Dodatkowo, założyłem sobie, że kody wygenerowane przez AndroMDA trafiały będą do modułu "model", dlatego w sekcji właściwości zdefiniowałem sobie stałą wskazującą na umiejscowienie kodów źródłowych tego modułu:

<model.dir>${project.basedir}/../model/src/main/java/</model.dir>

będę się do niej odwoływał, przy konfiguracji cartridge ejb3.

Konfiguracja sposobu przetwarzania (/mda/src/main/config/andromda.xml)

Sercem konfiguracji frameworku AndroMDA jest plik /mda/src/main/config/andromda.xml . Posiada on dosyć czytelną strukturę, która została dobrze opisana w dokumentacji projektu.

1. Sekcja properties
W sekcji tej definiowane są parametry definiujące sposób przetwarzania modelu. Według mnie na szczególną uwagę zasługują dwie flagi:
  • modelValidation - określa czy model jest awalidowany pod kątem zgodności z profilem 
  • outputEncoding - kodowanie plików wynikowych
<properties>
<property name="modelValidation">true</property>
<property name="outputEncoding">true</property>
</properties>

2. Sekcja repositories
W sekcji tej definiowane są źródła, z których zaczytywany jest model, oraz wskazywane są pliki umożliwiające prawidłowe przetwarzanie jego przetwarzanie. Najważniejsze parametry, które ustawić  można w tej sekcji definiowane są w elemencie "model":
  • uri - pozwala na wskazanie ścieżki do pliku modelu
  • moduleSearchLocations - umożliwia wskazanie miejsca, z którego zaczytywane mają być pliki konieczne do przetwarzania modelu (np. pliki profilu)
W moim przypadku sekcja ta wygląda następująco:

<repository name="netBeansMDR">
<models>
<model>
<uri>file:${project.basedir}/src/main/uml/biblioteka.xmi</uri>
<moduleSearchLocations>
<location patterns="**/*.xmi">${project.basedir}/src/main/uml/</location>
</moduleSearchLocations>
</model>
</models>
</repository>
</repositories>


3. Sekcja mappingsSearchLocations
Sekcja ta pozwala na wskazanie lokalizacji, w której znajdują się pliki zawierające mapowania typów umlowych na typy Java.
<mappingsSearchLocations>
<location patterns="*.xml">${conf.dir}/mappings</location>
</mappingsSearchLocations>

4. Sekcja namespaces
Jest to kluczowa sekcja, w której zdefiniowane są aktywne cartridge - czyli biblioteki dokonujące faktycznych przekształceń kodu. Dla każdego z cartridgy możliwe jest podanie całego zatrzęsienia parametrów, które w znaczący sposób dopasowują generatę do indywidualnej specyfiki projektu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że każdy użyty cartridge musi zostać wymieniony w /mda/pom.xml w sekcji zależności.
Dobór cartridgy ma decydujący wpływ na formę otrzymanych plików wyjściowych. Np. użycie cartridge "spring" spowoduje wygenerowanie beanów springowych, natomiast cartridge "ejb3" pozwala na wygenerowanie kodów zgodnych z ejb3.

Szczególne znaczenie ma namespace o nazwie "default". Parametry w nim zdefiniowane będą wpływały na każdy inny cartridge.

Na stronie projektu, w sekcjach poświęconych poszczególnym cartridgom możemy odnaleźć dokładną listę parametrów konfiguracyjnych obsługiwanych przez dany cartridge (np dla c. ejb3 strona ta wygląda następująco).

<namespaces>
<namespace name="default">
<properties>
<property name="enableTemplating">true</property>
<property name="enableAnnotations">true</property>
<property name="typeSafeEnumsEnabled">true</property>
<property name="languageMappingsUri">JavaMappings</property>
<property name="wrapperMappingsUri">JavaWrapper</property>
<property name="sqlMappingsUri">${sql.mappings}</property>
<property name="jdbcMappingsUri">JDBC</property>
<property name="maxSqlNameLength">30</property>
<property name="foreignKeySuffix">_FK</property>
<property name="ejbJndiNamePrefix">${application.id}-${project.version}</property>
<property name="enumerationLiteralNameMask">upperunderscore</property>
<property name="persistenceContainerName">jboss</property>
<property name="pluralizeAssociationEndNames">false</property>
<property name="pluralizeAttributeNames">false</property>
<property name="pluralizeParameterNames">false</property>
</properties>
</namespace>

<namespace name="ejb3">
<properties>
<property name="entity-beans">${model.dir}</property>
</properties>
</namespace>
</namespaces>

W powyższej konfiguracji chciałbym zwrócić uwagę na wpis dotyczący cartridgea ejb3
<property name="entity-beans">${model.dir}</property>
Definiuje on miejsce do którego trafiały będą wytworzone artefakty. Stała ${model.dir} zdefiniowana została w /mda/pom.xml .

Biblioteka(AndroMDA+JSF+Spring+JPA) -część III - baza danych

Przed rozpoczęciem pracy nad tworzeniem mojej małej aplikacji muszę zainstalować sobie bazę, w której będe przechowywał dane, oraz wygodne narzędzie, które pozwoli mi na bieżąco śledzić
zmiany w tabelach.

1. Instalacja HSQLDB
Jako bazki danych użyję HSQLDB w wersji 1.8.0. Uruchamiam ją w trybie serwera standalone.

mw@mw:/dane/java/hsqldb-1.8.0/hsqldb/bin> java -cp ../lib/hsqldb.jar org.hsqldb.Server

Po wyświetleniu komunikatów startowych baza wstaje i oczekuje na połączenia.

[Server@156ee8e]: [Thread[main,5,main]]: checkRunning(false) entered
[Server@156ee8e]: [Thread[main,5,main]]: checkRunning(false) exited
[Server@156ee8e]: Startup sequence initiated from main() method
[Server@156ee8e]: Loaded properties from [C:\sandbox\programy\hsqldb_1_8_0_10\hsqldb\bin\server.properties]
[Server@156ee8e]: Initiating startup sequence...
[Server@156ee8e]: Server socket opened successfully in 9 ms.
[Server@156ee8e]: Database [index=0, id=0, db=file:mydb, alias=xdb] opened sucessfully in 273 ms.
[Server@156ee8e]: Startup sequence completed in 291 ms.
[Server@156ee8e]: 2011-09-20 16:03:56.868 HSQLDB server 1.8.0 is online
[Server@156ee8e]: To close normally, connect and execute SHUTDOWN SQL
[Server@156ee8e]: From command line, use [Ctrl]+[C] to abort abruptly

2. Instalacja klienta SQL
Do podglądania zawartości tabel użyję prostego klienta SQL SquirrelSQL (http://www.squirrelsql.org/)


3. Instalacja driverów JDBC i definicja połączenia z serwerem
Żeby podłączyć się do serwera DB, konieczne jest wgranie driverów JDBC. W przypadku HSQLDB należy odnaleźć plik hsqldb.jar (HSQLDB_HOME/lib) i przegrać go do katalogu SQUIRREL_HOME/lib. Po restarcie klienta, drivery automatycznie stają się dostępne i można zdefiniować połączenie do serwera.Przy definicji połączenia kluczowe jest podanie właściwej wartości Connection String, w moim przypadku ma on postać:
"jdbc:hsqldb:hsql://localhost/xdb"


Teraz tylko należy połączyć się z serwerem i możemy oglądać sobie zawartość naszych tabel.

Definicja springowego DataSource

Teraz muszę zadbać o to by mój projekt korzystał z przygotowanego przeze mnie połączenia do bazy. Muszę odnaleźć definicję springowego DataSource.
Nie jest to trudne, po chwili przeszukiwania trafiam na WEB-INF/config/data-access-config.xml.
Tam odnalazłem definicję źródła danych i ustawiłem właściwy url.
<bean id="dataSource" class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
<property name="driverClassName" value="org.hsqldb.jdbcDriver" />
<property name="url" value="jdbc:hsqldb:hsql://localhost/xdb"/>
<property name="username" value="sa" />
<property name="password" value="" />
</bean>
Ta zmiana spowoduje, że po inicjalizacji kontekstu springowego, źródłem danych mojej aplikacji będzie przygotowana wcześniej baza danych.

Biblioteka(AndroMDA+JSF+Spring+JPA) -część II - struktura projektu

Wstęp


Chciałbym, aby szkieletem mojej małej aplikacji był Spring Web Flow,warstwę prezentacji zrealizowana była w oparciu o facelety, a warstwa persystentną - w oparciu o JPA. Teraz tylko pozostaje mi znalezienie bazowego projektu mavenowego, w którym zdefiniowane byłyby wymienione przeze mnie zależności(albo chociaż ich część).

Na liście archetypów mavenowych nie znalazłęm tego, czego potrzebuję.

Zajrzałem zatem do przykładowych projektów dostarczanych wraz z dystrybucją Spring Web Flow. I tam natrafiłem na projekt "booking-facets", który według dokumentacji jest zrealizowany w:* booking-faces: Spring MVC + Web Flow + JavaServerFaces


a więc wygląda że jest dokładnie tym, czego szukam:).

Struktura projektu


Płaska i jednomodułowa struktura projektu "booking-facets" nie bardzo mi się podoba. Na szczęście, dzięki zastosowaniu Mavena, nie jest to problem.Na potrzeby mojej małej aplikacji wydzieliłem sobie kilka modułów powiązanych wzajemnymi relacjami:


mda
model
uslugi
web

  • mda - moduł AndroMDA, którego zadaniem będzie realizacja przekształcenia (PIM->PSM) i generowanie kodu źródłowego modelu na podstawie dostarczonego xmi.
  • model - moduł do którego trafiały będą pliki źródłowe wygenerowane przez AndroMDA. Każda generata modelu będzie czyściła i nadpisywała poprzednią jego zawartość.
  • usługi - do modułu trafiała będzie wykonywana przez programistę implementacja usług działających w oparciu o wygenerowany model. Tu niestety pojawia się problem, bo zawartość modułu nie może być czyszczona po każdej generacie. Różnice wynikające ze zmian modelu muszą być świadomie i "ręcznie" wprowadzone do modelu.
  • web - aplikacja webowa, realizująca GUI, oraz prawidłowy przepływ sterowania
Strukturę projektu, zaimportowanego do Idea pokazuje poniższy zrzut.
Zależności


Jeśli chodzi o zależności to przykładowy projekt springowy potraktowałem prawie jako gotowca... z jedną małą różnicą. Mianowicie główny pom projektu musiał zostać rozbudowany o bibliteki, repozytoria, oraz właściwości wykorzystywane przez plugin AndroMDA (bo przecież do projektu włączyłem go na skutek własnej inicjatywy :)).

Teraz kilka słów o tym jak zrealizowałem to właśnie to włączenie... Posłużyłem się aplikacją wygenerowaną przy pomocy pluginu org.andromda.maven.plugins:andromdapp-maven-plugin:3.4-SNAPSHOT , którą opisałem w jednym z moich poprzednich postów. Do mojego projektu przeniosłem cały wygenerowany tam moduł "mda", a pomy uzupełniłem na wzór stworzonych tam zależności.

Wybrane fragmenty głównego pom.xml mojego projektu, które dotyczą obsługi frameworka AndroMDA wyglądają następująco:

Sekcja właściwości
<properties>
<andromda.version>3.4-SNAPSHOT</andromda.version>
<sql.mappings>
HypersonicSql
</sql.mappings>
<hibernate.dialect>
</hibernate.dialect>
<application.id>mdaprojekt</application.id>
<application.package>mw</application.package>
<application.name>Projekt eksperymentalny</application.name>
<application.version>1.0-SNAPSHOT</application.version>
<dataSource.name>jdbc/${application.id}</dataSource.name>
<dataSource>java:comp/env/${dataSource.name}</dataSource>
</properties>

Sekcja zależności
<dependencies>

<!--AndroMDA-->
<dependency>
<groupId>org.andromda</groupId>
<artifactId>andromda-core</artifactId>
<version>${andromda.version}</version>
<scope>runtime</scope>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.andromda.translationlibraries</groupId>
<artifactId>andromda-ocl-translation-core</artifactId>
<version>${andromda.version}</version>
<scope>runtime</scope>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.andromda.translationlibraries</groupId>
<artifactId>andromda-ocl-validation-library</artifactId>
<version>${andromda.version}</version>
<scope>runtime</scope>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.andromda.cartridges</groupId>
<artifactId>andromda-jsf-cartridge</artifactId>
<version>${andromda.version}</version>
<scope>runtime</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.andromda.cartridges</groupId>
<artifactId>andromda-jsf-cartridge-components</artifactId>
<version>${andromda.version}</version>
<scope>runtime</scope>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.andromda</groupId>
<artifactId>andromda-core</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.andromda.metafacades</groupId>
<artifactId>andromda-metafacades-uml</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.andromda.translationlibraries</groupId>
<artifactId>andromda-ocl-validation-library</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.andromda</groupId>
<artifactId>andromda-utils</artifactId>
<version>${andromda.version}</version>
<scope>runtime</scope>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.andromda</groupId>
<artifactId>andromda-core</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>xml-apis</groupId>
<artifactId>xml-apis</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>xerces</groupId>
<artifactId>xercesImpl</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>xalan</groupId>
<artifactId>xalan</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.andromda.translationlibraries</groupId>
<artifactId>andromda-ocl-query-library</artifactId>
<version>${andromda.version}</version>
<scope>runtime</scope>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- This dependency provides the ability to implement your
business logic in an interpreted manner during development on
your local machine -->
<dependency>
<groupId>org.andromda</groupId>
<artifactId>andromda-script-wrappers</artifactId>
<version>${andromda.version}</version>
<scope>runtime</scope>
</dependency>

</dependencies>

Sekcja definicji repozytoriów
<repositories>
<!--AndroMDA -->
<repository>
<id>sonatype</id>
<name>Sonatype AndroMDA Repository</name>
<url>http://oss.sonatype.org/content/groups/public</url>
</repository>
</repositories>
<pluginRepositories>
<pluginRepository>
<id>sonatype</id>
<name>Sonatype AndroMDA Repository</name>
<url>http://oss.sonatype.org/content/groups/public</url>
</pluginRepository>
</pluginRepositories>

Definicja pluginu
<plugins>
<!--AndroMDA-->
<plugin>
<groupId>org.andromda.maven.plugins</groupId>
<artifactId>andromda-maven-plugin</artifactId>
<version>${andromda.version}</version>
</plugin>

</plugins>

Jeszcze tylko zwyczajowe

mvn clean install

i uspokajający wynik
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Reactor Summary:
[INFO]
[INFO] Biblioteka : Spring MVC + Web Flow + JSF/PrimeFaces SUCCESS [1.958s]
[INFO] Biblioteka - mda module ........................... SUCCESS [37.468s]
[INFO] Biblioteka - model ................................ SUCCESS [3.717s]
[INFO] Biblioteka - uslugi ............................... SUCCESS [4.081s]
[INFO] Biblioteka - web module ........................... SUCCESS [24.342s]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------


dają nadzieję że o niczym nie zapomniałem :)

A więc opisałem przygotowanie ArgoUML, oraz strukturę mojego projektu. W następnym kroku kilka słów o konfiguacji AndroMDA i można zacząć zabawę :)...

Biblioteka(AndroMDA+JSF+Spring+JPA) -część I- profil dla ArgoUML

Wstęp


Szybki przegląd dokumentacji udostępnionej na stronach projektu AndroMDA zachęcił mnie do praktycznego poeksperymentowania z tym frameworkiem. Założyłem sobie, że zaprojektuje, a potem dokonam implementacji małej, przykładowej aplikacji, która będzie realizowała podstawowe funkcjonalności prostej biblioteki.
Projekt przygotuję w ArgoUML, a AndroMDA posłuży mi jako narzędzie generowania kodu dla Spring Web Flow, którego będę chciał użyć do faktycznej implementacji.

Profil UML

Podstawowym zadaniem, które musi realizować framework bazujący na koncepcji MDA jest wykonywanie automatycznych przekształceń modelu. To z pozoru proste zadanie jest skutecznie komplikowane przez samą naturę języka UML, który dopuszcza dosyć dużą dowolność w posługiwaniu się jego elementami.

W przypadku tworzenia modelu PIM musimy zadbać, by framework został poinformowany o naszych intencjach dotyczących natury definiowanego obiektu (trochę teorii o Model Instance Mapping). Na poziomie realizacji przekształcenia do PSM podjęta musi zostać właściwa decyzja o charakterze generowanego artefaktu (przykładowo inny kod musi być wygenerowany dla obiektu dziedziny - encji, a inny dla bezstanowej klasy usługowej).

Aby rozwiązać ten problem, konieczne jest posługiwaniem się pewnym usystematyzowanym zbiorem reguł i ograniczeń, który będzie zrozumiały zarówno dla projektanta modelu, jak i frameworku dokonującego przekształceń. Stanowi on rodzaj klucza, w oparciu o który wykonana zostanie transformacja.

W przypadku AndroMDA, reguły te zostały opisane przy pomocy Profilu UML. Jest to plik "xmi", w którym zdefiniowany został zestaw typów,stereotypów i tagów, które wykorzystane mogą zostać do tworzenia modelu. Plik ten jest importowany do narzędzia uml, a następnie na etapie konfigurowania frameworku podawany jako podstawa realizacji przekształcenia. Tu należy zwrócić uwagę na fakt, że takie podejście wymusza dużą dyscyplinę pracy przy tworzeniu modelu. Skorzystanie z jakichkolwiek typów, stereotypów, czy elementów spoza dopuszczanych przez profil spowoduje, że model nie przejdzie etapu walidacji i transformacja zakończy się błędem.

Instalacja profilu AndroMDA dla ArgoUMLNa początek należy odnaleźć profil UML przeznaczony dla ArgoUML, który pozwoli nam na właściwe przygotowanie naszego modelu PIM. Nie jest to trudne, krótkie poszukiwanie w Google i trafiam we właściwe miejsce. Ze strony profilu, pobieram zamieszczony tam plik (andromda-profile-32-noextensions.xmi) i zapisuję go na dysk.
Teraz kilka kroków instalacji w ArgoUML i wreszcie można zabrać się do pracy.

1. Rejestracja profilu domyślnego (Edit->Settings->Profiles)
Na początku możemy zarejestrować nasz profil. W tym celu, w ArgoUML uruchamiamy opcję Edit->Settings->Profiles. Otwiera się okno pokazane na zrzucie:Należy użyć przycisku "Load profile from file...", a następnie wskazać nasz profil. Po zaczytaniu, w polu "Available Profiles" pojawi się nowy wpis. Potem już tylko należy go wskazać i kliknąć w przycisk ">>". Zostanie przeniesienie go do pola "Default Profiles:". U mnie wyglądało to następująco:

Potem "Ok" i zamykamy okienko. Profil jest zarejestrowany.

3.File->Project Properties->Profiles

Teraz należy zadbać o to, by zarejestrowany profil został skojarzony z naszym projektem. W tym celu zakładamy nowy projekt ( u mnie biblioteka.zargo) i uruchamiamy opcje File->Project Properties->Profiles . W okienku "Active Profiles" ma zostać wpis wskazujący na nasz profil. Ma to wyglądać mniej więcej tak:P.S. Dopiero teraz zauważyłem że okno posiada własny przycisk "Load profile from file...", więc przypuszczalnie kroki opisane w Rejestracji Profilu są zbędne i punkt 1 mógłby spokojnie wylecieć z opisu, ale niech już zostanie :) - może ktoś kiedyś będzie chciał zarejestrować profil domyślny to będą jak znalazł :).

Opisałem w jaki sposób przygotowałem sobie ArgoUML do pracy z AndroMDA. Następnym razem słów kilka o strukturze i organizacji mojego małego projektu.

AndroMDA - pierwsze spotkanie

W poprzednim moim wpisie wspomniałem że będę próbował przetestować eclipsowe narzędzia wspierające tworzenie aplikacji w oparciu o MDA. Naprawdę próbowałem, jednak przyznam szczerze, że środowiska do projektowania, oparte na Eclipse zwyczajnie mi nie leżą, a pozatym sprawiają wrażenie surowych i mocno niedopracowanych.

Po chwilowym zniechęceniu pojawił się promyk nadziei , ponieważ trafiłem na darmowe narzędzie, które bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło - mianowicie ArgoUML .

W pierwszej chwili pomyślałem, że dałoby się używać ArgoUML jako narzędzia do projektowania, a frameworku EMF do wykonywania transformat MDA. W teorii pomysł wydawał się ciekawy, ale na drodze do jego realizacji wyrosła niespodziewana przeszkoda - niezgodność formatów.

W ArgoUML, naturalny format wyjściowy to XMI, natomiast we frameworku EMF na wejściu potrzebny jest format ECORE (swoją drogą temat "przenośności" formatu xmi poruszę innym razem) . Co prawda istnieje projekt który potrafi dokonać konwersji jednego w drugi... jednak wydaje mi się to dosyć dużą komplikacją, która sprawia że cała gra niewarta jest świeczki.

Kiedy znowu wydawało się, że sprawa jest beznadziejna, trafiłem na link do projektu AndroMDA.

Jest to framework, który realizuje koncepcje przetwarzania modelu aplikacji opisywaną przez MDA. Celem projektu AndroMDA jest dostarczenie mechanizmów pozwalających na realizację konwersji pomiędzy modelami PIM a PSM, dzięki którym projektant aplikacji zostaje odciążony od konieczności wykonywania żmudnych i w dużej mierze automatycznych przekształceń.

Ze względu na to, że działa w oparciu o xmi i wspiera modele wygenerowane przez ArgoUML, w tunelu beznadziei pojawiło się malutkie światełko :)...

Instalacja pluginów AndroMDAPo chwilowych problemach z zależnościami mavena i właściwym ustawieniu repozytoriów, oraz podparciu się informacjami opublikowanymi na

http://debugtrue.blogspot.com/2007/06/installing-andromda-plugin-for-maven-2.html

udało mi się przygotować pom.xml, który prawidłowo zainstalował w moim lokalnym repozytorium pluginy mavenowe.<project>
<modelversion>4.0.0</modelversion>
<groupid>samples.test</groupid>
<artifactid>test</artifactid>
<version>1.0</version>
<packaging>jar</packaging>
<name>test</name>

<build>
<defaultgoal>compile</defaultgoal>
<plugins>
<plugin>
<groupid>org.andromda.maven.plugins</groupid>
<artifactid>andromda-maven-plugin</artifactid>
<version>3.4-SNAPSHOT</version>
</plugin>
<plugin>
<groupid>org.andromda.maven.plugins</groupid>
<artifactid>andromdapp-maven-plugin</artifactid>
<version>3.4-SNAPSHOT</version>
</plugin>
</plugins>
</build>

<repositories>
<repository>
<id>andromda</id>
<name>AndroMDA Repository</name>
<url>http://team.andromda.org/maven2</url>
</repository>
</repositories>

<pluginrepositories>
<pluginrepository>
<id>andromda</id>
<name>AndroMDA Repository</name>
<url>http://team.andromda.org/maven2</url>
</pluginrepository>
</pluginrepositories>
</project>Wykonanie komendy

mvn

w katalogu z wyżej opisanym pomem powoduje instalację pluginów mavenowych.

Generowanie aplikacjiPo instalacji pluginów można przystąpić do generowania przykładowej aplikacji, która posłuży jako baza do wykonywania przekształceń.

W tym celu, w katalogu w którym znajduje się plik pom.xml opisany w poprzednim akapicie należy wydać polecenie:


mvn org.andromda.maven.plugins:andromdapp-maven-plugin:3.4-SNAPSHOT:generate


uruchomiony zostanie wizzard, który wymaga od nas podania informacji na temat aplikacji którą chcemy wygenerować z naszego modelu.


INFO [AndroMDA] discovered andromdapp type --> 'j2ee'
INFO [AndroMDA] discovered andromdapp type --> 'richclient'

Please choose the type of application to generate [j2ee, richclient]
j2ee

Please enter the parent directory of your new application directory (i.e. C:/workspaces):
/dane/projekty/sandbox/mda-projekt-eksperymentalny

Please enter your first and last name (i.e. Chad Brandon):
mw

Which kind of modeling tool will you use?
(uml1.4 or uml2 for .xml.zip/.xml/.xmi/.zargo files,
emf-uml22 for .uml files, rsm7 for .emx files) [uml1.4, uml2, emf-uml22, rsm7]:
uml1.4

Please enter the name (maven project description) of your J2EE project (i.e. Animal Quiz):
Projekt eksperymentalny

Please enter an id (maven artifactId) for your J2EE project (i.e. animalquiz):
mdaprojekt

Please enter a version for your project (i.e. 1.0-SNAPSHOT):
1.0-SNAPSHOT

Please enter the root package name (maven groupId) for your J2EE project (i.e. org.andromda.samples.animalquiz):
mw

Would you like an EAR or standalone WAR? [ear, war]:
war

Please enter the type of transactional/persistence cartridge to use (enter 'none' if you don't want to use one) [spring, none]:
spring

Please enter the programming language to be used in service and dao implementations [java, groovy]:
java

Please enter the database backend for the persistence layer [h2, hypersonic, mysql, oracle, db2, informix, mssql, pointbase, postgres, sybase, sabdb, progress, derby]:
hypersonic

Will your project need workflow engine capabilities? (it uses jBPM and Hibernate3)? [yes, no]:
no

Will your project have a web user interface? [yes, no]:
yes

Would you like your web user interface to use JSF or Struts? [jsf, struts]:
jsf

Would you like a standalone or portlet JSF application (Note: Liferay is the only currently supported portlet container)? [standalone, portlet]:
standalone

Would you like to be able to expose your services as web services? [yes, no]:
no

Would you like to use the embedded Jetty web server (Maven plugin)? [yes, no]:
no


Po zakończeniu pracy wizzarda, na dysku tworzony jest projekt mavenowy, który w teorii pozwala nam na wygenerowanie kompletnej aplikacji.

Tu jednak pojawiają się schody i tradycyjnie praktyka bardzo rozchodzi się z teorią. Pojawiają się problemy, które opisane zostały już przez Jacka Laskowskiego.

Chociaż od tamtej chwili minęło już trochę czasu, a AndroMDA doczekała się nowej wersji, to jednak w sprawie starych zależności w repo nie zmieniło się nic i wygeneroany projekt zwyczajnie się nie buduje...

Sam mechanizm przekształceń modelu PIM->PSM stanowiący realizację koncepcji MDA działa bardzo dobrze i daje duże możliwości w zakresie konfigurowania i dopasowywania do indywidualnych potrzeb projektu.

W moim przekonaniu autorzy frameworku przesadzili, chcieli osiągnąć zbyt dużo. Założyli że na podstawie modelu zawsze są w stanie torzyć kompletne, skompilowane aplikację które bez jakiejkolwiek ingerencji w kod da się z sukcesem zdeployować na różnych środowiskach.
Ponieważ pomysł ten nie za bardzo mi się podoba, framework AndroMDA chciałbym wykorzystać w inny sposób, mianowicie włączyć go jako moduł Mavenowy, do zupełnie oddzielnego projektu (Spring Web Flow).
Jego rola ograniczyłaby się do generowania plików źródłowych modelu. Takie zastosowanie zostało przewidziane przez autorów frameworka - świadczy o tym informacja zawarta w artykule A Bird's Eye view of AndroMDA udostępnianym na stronach oficjalnej dokumentacji projektu (zawiera on wiele ciekawych informacji dotyczących głównych założeń frameworka, oraz sposobu jego działania - wiele mi wyjaśnił i bardzo go polecam).

Mam nadzieję, że wkrótce uda mi się wypróbować AndroMDA w praktyce i znaleźć chwilę czasu by o tym napisać :).