Biblioteka(AndroMDA+JSF+Spring+JPA) -część VI- model dziedziny

Ponieważ moja aplikacyjka nie będzie posiadała zbyt rozbudowanej funkcjonalności, sam model dziedziny również nie będzie zbyt finezyjny :).

Program ma umożliwić rejestrację Wypożyczeń(posiada daty od i do) i Rezerwacji(data rezerwacji) przez Czytelników zarejestrowanych w Bibliotece. Każdy Czytelnik jest Osobą posiadającą swoje imię i nazwisko, oraz numer biblioteczny. Z Czytelnikiem związana jest również lista jego Rezerwacji oraz Wypożyczeń. Rezerwacje i Wypożyczenia dotyczą Książek. Sama Książka posiada swój tytuł, oraz numer katalogowy.Każda Książka mogła zostać napisana przez wielu Autorów (jest to Osoba z imieniem i nazwiskiem, oraz unikalnym identyfikatorem autora).Każdy Autor z kolei mógł napisać wiele Książek.

Myślę że na początek to wystarczy. Pora wykonać model.

Uruchamiam ArgoUML z załadowanym profilem AndroMDA, zakładam pakiet "dziedzina" i przygotowuje projekt. Wygląda on mniej więcej tak:


Dokładna instrukcja, w oparciu o którą tworzyłem obiekty dziedziny zamieszczona jest na stronach dokumentacji cartridge'a EJB3 .

Według mnie na kilka, absolutnie kluczowych zasad należy zwrócić szczególną uwagę.

Przede wszystkim, do naszego projektu powinien zostać załadowany profil AndroMDA dla ArgoUML (o sposobie jego instalowania i osadzania w projekcie pisałem we
wcześniejszym poście
).

Po drugie, wszystkie encje muszą być oznaczone stereotypem "Entity".

Po trzecie, typy dla atrybutów encji muszą pochodzić z załadowanego profilu.

W przypadku ArgoUML, typ atrybutu pochodzący z profilu wygląda tak:


Skoro mój model dziedziny jest już gotowy pora wygenerować kod. W tym celu eksportuje model do formatu xmi (File-Export XMI...). Wygenerowany plik zapisuję jako "biblioteka.xmi" w ścieżce "mda/src/main/uml/biblioteka.xmi".


Teraz tylko uruchomienie pluginui następuje przetwarzanie modelu:

INFO  [AndroMDA]   +  registering component 'translation-library'
INFO  [AndroMDA] - core initialization complete: 13.07[s] -
INFO  [AndroMDA] loading model --> 'file:/dane/projekty/sandbox/biblioteka/mda/src/main/uml/biblioteka.xmi'
INFO  [AndroMDA] referenced model --> 'file:/dane/projekty/sandbox/biblioteka/mda/src/main/uml/andromda-profile-32-noextensions.xmi'
INFO  [AndroMDA] - loading complete: 6.005[s] -
INFO  [AndroMDA] - validating model -

Klasy wynikowe, zgodnie z przygotowaną przeze mnie konfiguracją pluginu AndroMDA trafiają do modułu "model", do pakietu "dziedzina"


Kod dla najbardziej złożonej klasy Czytelnik wygląda następująco:

// license-header java merge-point
//
// Attention: Generated code! Do not modify by hand!
// Generated by: EntityEmbeddable.vsl in andromda-ejb3-cartridge.
//
package dziedzina;

import java.io.Serializable;
import java.util.Set;
import java.util.TreeSet;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.DiscriminatorValue;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.NamedQuery;
import javax.persistence.OneToMany;

/**
 * Autogenerated POJO EJB class for Czytelnik containing the
 * bulk of the entity implementation.
 *
 * This is autogenerated by AndroMDA using the EJB3
 * cartridge.
 *
 * DO NOT MODIFY this class.
 *
 * 
 */
@Entity
@DiscriminatorValue("C")
@NamedQuery(name = "Czytelnik.findAll", query = "select czytelnik from Czytelnik AS czytelnik")
public class Czytelnik
    extends Osoba
    implements Serializable
{
    private static final long serialVersionUID = 7232739200991516470L;

    // ----------- Attribute Definitions ------------

    private String numerBiblioteczny;

    // --------- Relationship Definitions -----------

    private Set<Wypozyczenie> listaWypozyczen = new TreeSet<Wypozyczenie>();
    private Set<Rezerwacja> listaRezerwacji = new TreeSet<Rezerwacja>();
    // ---- Manageable Display Attributes (Transient) -----


    // --------------- Constructors -----------------

    /**
     * Default empty constructor
     */
    public Czytelnik() {}

    /**
     * Implementation for the constructor with all POJO attributes except auto incremented identifiers.
     * This method sets all POJO fields defined in this class to the values provided by
     * the parameters.
     *
     * @param imie Value for the imie property
     * @param nazwisko Value for the nazwisko property
     * @param numerBiblioteczny Value for the numerBiblioteczny property
     */
    public Czytelnik(String imie, String nazwisko, String numerBiblioteczny)
    {
        setImie(imie);
        setNazwisko(nazwisko);
        setNumerBiblioteczny(numerBiblioteczny);
    }

    /**
     * Constructor with all POJO attribute values and CMR relations.
     *
     * @param imie Value for the imie property
     * @param nazwisko Value for the nazwisko property
     * @param numerBiblioteczny Value for the numerBiblioteczny property
     * @param listaWypozyczen Value for the listaWypozyczen relation
     * @param listaRezerwacji Value for the listaRezerwacji relation
     */
    public Czytelnik(String imie, String nazwisko, String numerBiblioteczny, Set<Wypozyczenie> listaWypozyczen, Set<Rezerwacja> listaRezerwacji)
    {
        setImie(imie);
        setNazwisko(nazwisko);
        setNumerBiblioteczny(numerBiblioteczny);

        setListaWypozyczen(listaWypozyczen);
        setListaRezerwacji(listaRezerwacji);
    }

    // -------- Attribute Accessors ----------

    /**
     * Get the numerBiblioteczny property.
     * 
     * @return String The value of numerBiblioteczny
     */
    @Column(name = "NUMER_BIBLIOTECZNY", insertable = true, updatable = true)
    public String getNumerBiblioteczny()
    {
        return numerBiblioteczny;
    }

    /**
     * Set the numerBiblioteczny property.
     * @param value the new value
     */
    public void setNumerBiblioteczny(String value)
    {
        this.numerBiblioteczny = value;
    }

    // ------------- Relations ------------------

    /**
     * Get the listaWypozyczen Collection
     *
     * @return Set<Wypozyczenie>
     */
    @OneToMany(mappedBy = "czytelnik")
    public Set<Wypozyczenie> getListaWypozyczen()
    {
        return this.listaWypozyczen;
    }

    /**
     * Set the listaWypozyczen
     *
     * @param listaWypozyczen
     */
    public void setListaWypozyczen (Set<Wypozyczenie> listaWypozyczen)
    {
        this.listaWypozyczen = listaWypozyczen;
    }

    /**
     * Get the listaRezerwacji Collection
     *
     * @return Set<Rezerwacja>
     */
    @OneToMany(mappedBy = "czytelnik")
    public Set<Rezerwacja> getListaRezerwacji()
    {
        return this.listaRezerwacji;
    }

    /**
     * Set the listaRezerwacji
     *
     * @param listaRezerwacji
     */
    public void setListaRezerwacji (Set<Rezerwacja> listaRezerwacji)
    {
        this.listaRezerwacji = listaRezerwacji;
    }

    // -------- Common Methods -----------

    /**
     * Indicates if the argument is of the same type and all values are equal.
     *
     * @param object The target object to compare with
     * @return boolean True if both objects a 'equal'
     */
    public boolean equals(Object object)
    {
        if (this == object)
        {
            return true;
        }
        if (!(object instanceof Czytelnik))
        {
            return false;
        }
        final Czytelnik that = (Czytelnik)object;
        if (this.getId() == null || that.getId() == null || !this.getId().equals(that.getId()))
        {
            return false;
        }
        return true;
    }

    /**
     * Returns a hash code value for the object
     *
     * @return int The hash code value
     */
    public int hashCode()
    {
        int hashCode = super.hashCode();
        hashCode = 29 * hashCode + (getId() == null ? 0 : getId().hashCode());

        return hashCode;
    }

    /**
     * Returns a String representation of the object
     *
     * @return String Textual representation of the object displaying name/value pairs for all attributes
     */
    public String toString()
    {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.append("Czytelnik(=");
        sb.append(super.toString());
        sb.append("numerBiblioteczny: ");
        sb.append(getNumerBiblioteczny());
        sb.append(")");
        return sb.toString();
    }

}

Żeby dowiedzieć się czy wygenerowany kod jest naprawdę w porządku, przygotuję kilka testów jednostkowych. Tyle że opiszę je już następnym razem....